VGF's vedtægter


Vedtægter for Viborg Gymnastik-Forening
 


§1 - Navn

Forenings navn er Viborg Gymnastik-Forening (kaldet VGF).

Foreningen er stiftet 30. marts 1935 og har hjemsted i Viborg.

Viborg Gymnastikforening er tilsluttet Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) under Danmarks Idrætsforbund samt medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Viborg Idrætsråd.

Viborg Gymnastikforening er underkastet de respektive forbunds regler og bestemmelser.


§2 - Formål

Forenings formål er at fremme og udvikle interessen for gymnastik og give medlemmerne adgang til at dyrke konkurrence- og motionsaktiviteter samt almen gymnastik under gode og sunde forhold.

Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for aktiviteterne i foreningen.


§3 - Medlemmer

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.

Aktive medlemmer må deltage i foreningens aktiviteter og repræsentere Viborg Gymnastik-forening i konkurrencer.

Alle trænere i VGF skal registreres som aktive.

Som passive medlemmer kan optages tidligere aktive, frivillige, eller andre med tilknytning til klubben.

Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævne æresmedlemmer.

Æresmedlemmer kan deltage gratis i foreningens arrangementer og har ikke stemmeret.


§4 - Kontingent

Bestyrelsen fastsætter kontingenter og gebyrer, samt opkrævningsterminer og opkrævningsform.

Står et medlem i kontingentrestance til foreningen, kan bestyrelsen udelukke vedkommende.

Genoptagelse af medlemmer, som er slettet pga. restance, kan først ske, når restancen er betalt.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte kontingentet eller fritage medlemmer for kontingent.


§5 - Indmeldelse

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer, eller en af denne udpeget person.


§6 - Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer, eller en af denne udpeget person, inden udgangen af indeværende termin.


§7 - Udelukkelse

Bestyrelsen kan beslutte at udelukke et medlem, når den finder, at der foreligger en særlig grund hertil.

Bestyrelsen skal, såfremt det udelukkede medlem kræver dette, forelægge sin beslutning for den førstkommende generalforsamling, der træffer endelig afgørelse.


§8 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse sker med 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Udvalgenes beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter til denne.
 7. Eventuelt.


Generalforsamlingen kan ikke tage bindende beslutninger om spørgsmål, der ikke er opført på dagsordenen.

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der undersøger dens lovlighed. Er generalforsamlingen ikke lovlig indvarslet, indkaldes inden en måned til en ny med samme dagsorden.

Indsigelse mod generalforsamlingens  indvarsling og beslutningsdygtighed skal fremsættes, inden forhandlingerne indledes.

Generalforsamlingens beslutninger kræver almindelig stemmeflertal, dog kræves ved ændring af vedtægterne tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte. Hvis der fremsættes ønske herom, skal skriftlig afstemning finde sted.

I tilfælde af vedtægtsændring orienteres Viborg Kommune.


§9 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden, tid og sted.

Bestyrelsen er pligtig til at afholde ekstraordinær generalforsamling inden for 4 uger, når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt og motiveret krav herom.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.


§10 - Stemmeret

Stemmeberettigede er alle aktive og passive medlemmer over 15 år der har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder og ikke står i restance.


§11 - Valg af bestyrelse

Generalforsamlingen vælger formand og bestyrelse, der (incl. formand) består af 5 – 9 medlemmer:

Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.

Alle medlemmer  af Foreningen,  som er fyldt 15 år  og som ikke står i restance, er valgbare.

Hvert år vælges:

 • Formand,
 • 2-4 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år).
 • 2 bestyrelsessuppleanter (1 år).
 • 1 revisor (1 år).
 • 1 revisorsuppleant (1 år).


Valg af formand gælder for et år ad gangen, og skal ske ved bunden omvalg, indtil en af de foreslåede har opnået mindst 1 over halvdelen af de afgivne stemmer.

Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år ad gangen.

Valg suppleanter og revisor gælder for et år ad gangen.

Der vælges endvidere en mandlig og en kvindelig fanebærer.


§12 - Konstitution

Umiddelbart efter generalforsamlingen vælger bestyrelsen af sin midte næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler forretningerne imellem sig med evt. udvalg.

Såfremt formanden vælger at udtræde af bestyrelsen i valgperioden, indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.


§13 - Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer foreningen i alle dens forhold, under ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer kræver dette.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indvarslet med mindst syv dages varsel og over halvdelen af medlemmer er mødt.

Til beslutning kræves almindeligt flertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Sekretæren fører protokol over alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og vigtige begivenheder i foreningen.


§14 - Tegningsberettigelse

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening, eller en af disse og yderligere mindst to bestyrelsesmedlemmer i foreningen.

Dokumenter vedrørende fast ejendom skal underskrives af mindst halvdelen af bestyrelsen.


§15 - Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren, evt. regnskabsføreren, fører regnskabet og fremlægger dette i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelsen og revisorerne, og kassebeholdningen skal være til stede.


§16 - Foreningens ophør

Til opløsning af foreningen kræves tilslutning fra mindst ¾ af alle aktive medlemmer.

I tilfælde af opløsning deponeres foreningens midler hos Viborg Idrætsråd til senere brug ved oprettelse af en ny gymnastikforening, eller, efter 10 års forløb, til almene idrætsformål i Viborg.


§17 - Vedtægternes ikrafttræden

Nuværende vedtægter er vedtaget på Viborg Gymnastik-Forenings stiftende generalforsamling den 30. marts og senest ændret den 18. marts 2018, hvorefter vedtægterne træder i kraft.

 

Domainbox ApS

Websiden anvender cookies til at huske dine indstillinger og valg samt til brug for statistik. Klikker du videre, accepterer du vores brug af cookies. Se mere >>