Generalforsamling i Viborg Gymnastik-Center (VGC)
 

Mandag 28. marts 2022 kl. 19.00
Sted: Sct. Laurentiivej 22a, 8800 Viborg
 

REFERAT
 1. Valg af dirigent

Kjeld Jensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet med opslag i centret og VGF’s hjemmeside.

 2. Formandens beretning v/ Preben Jensen

Vi har gennem 2021 haft gennemgang af vores vedtægter for VGC. Dette udsprang af en henvendelse fra Viborg kommune, som havde gennemgået vedtægterne, og her fandt at de ikke var fyldestgørende nok. Efter et møde med kommunen har advokat, Ole Anders Petersen, gennemgået og revideret vedtægterne og Viborg kommune og bestyrelsen har herefter godkendt de nye vedtægter. Vedtægterne ligger foran jer og skal for en ordens skyld også godkendes af generalforsamlingen.

Der er også i årets løb, blevet arbejdet med at adskille regnskaberne for VGF og VGC således at vi fremover ikke får mellemregninger med VGF, men kører et rent VGC regnskab. I dag tilhører bygninger mv. VGC, men redskaberne i hallerne er delvist ejet af VGF og delvist af VGC. Vi ønsker fremadrettet at alle redskaber og vedligeholdelse af samme skal ligge under VGC . Derfor bliver alle de redskaber, der ejes i dag af VGF, solgt til VGC.
Da redskaberne er ældre og ikke repræsenterer nogen værdi af betydning, samtidig med at redskaberne er specielle til brug for udelukkende redskabsgymnastik og kun kan anvendes til dette, kan disse overgå til VGC for et meget lille beløb.
Der har igen i år været et par større investeringer, idet vi har udskiftet en stor del af motionscentrets maskiner til nye tidssvarende træningsmaskiner. En investering på en lille halv million.
Vi håber dette gør, at der nu kommer langt flere medlemmer til motionscentret.
Der er i løbet af året også monteret en skumklods-lufter i løs-skumsgraven i den nye hal.
Det var en investering, vi sprang over under byggeriet, da vi ikke vidste, om der var økonomi til at få den lavet dengang. En investering på ca. 170.000 kr.
Det har nu vist sig, at der var overskud på byggekontoen, og derfor har vi lavet den.

Vi har allerede her i 2022 startet op med, at få lavet et redskabsrum ved cykelskuret. Dette var nødvendig, for at vi kunne få låst vores græsplænetraktor inde, da vi i årets løb har været udsat for tyveri af sædet på traktoren et par gange .
Desuden har vi i 2022 fået opsat nye cykelstativer til medlemmernes cykler .

Ud over de normale vedligeholdelser, som jo løbende kommer, ser vi ind i et år, hvor vi skal have udskiftet vore ovenlys vinduer i hal 1 og hal 2. Tagvinduerne er lavet af plastplader, og er gennem de mange år, de har siddet der, smuldret væk på grund af solvarmen.  Her er tale om en investering på ca. 140,000 kr.
Vi har søgt om tilskud til arbejdet via energitilskudspuljen hos Viborg kommune, idet de nye plader der lægges op, er langt mere energibesparende.

For et års tid siden fik vi hele vores dejlige sauna renoveret indvendig i saunarummet, resultatet blev flot. Nu har det desværre vist sig at beklædningen ikke lever op til forventningerne. Træbeklædningen skal udskiftes helt, men da der selvfølgelig er garanti på arbejdet, har entreprenøren vedgået sig fejlen, og alt beklædningsarbejdet bliver i løbet af sommeren igen udskiftet på entreprenørens regning.

Som i jo ved, men blot for at gentage det, så er det VGC der modtager driftstilskud/lokaletilskud fra Viborg kommune og ikke VGF. VGF sidder til leje hos VGC, og huslejen udgør de reelle udgifter, som det koster VGC at drive centret. Derfor er både halinspektør og rengøringshjælp ansat under VGC.

Til slut en lidt ”træls” oplysning. Vi mister desværre vores fantastiske kasserer Christina. Christina har på grund af stort arbejdspres ønsket at stoppe som kasserer i både VGF og VGC. Det er vi meget kede af Christina men må selvfølgelig respekterer din beslutning.
Heldigvis vil du godt være os behjælpelig med at sætte en ny regnskabskyndig ind i sagen.
Vi siger dig tusind gange tak for din indsats, du har virkelig lavet et stort stykke arbejde og har fået sat  styr på regnskaberne i både VGF og VGC.
Da det ikke har været muligt at finde en ny frivillig kasserer til arbejdet, har vi truffet den beslutning at vi ansætter en i Flexjob, som kommer til at arbejde 2 timer dagligt med regnskaberne for både VGF og VGC. Tanken er, at vedkommende skal have fast kontortid på VGF og skal så overtage det regnskabsmæssige, både hvad angår ind og udbetalinger i begge foreninger.
Dette er selvfølgelig en ekstra udgift - men desværre en nødvendighed. Vi må så se, om det er muligt at lave besparelser, der kan modsvare lønudgiften.

Til slut en stor tak til jer alle i bestyrelsen og specielt til dig Christina, for at I har deltaget i arbejdet i bestyrelsen af VGC.

- Niels Philipsen spurgte hvorfor træningmaskiner i fitnesscentret er solgt?
- De er utidsvarende og slidte.

Beretning blev godkendt af bestyrelsen.
 2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab v/ Christina Jeppsen

Regnskab blev udleveret til de fremmødet. Christina gennemgik regnskabet.

Kjeld Jensen; Hvordan skal mellemregningen afvikles?
– Skal foregå løbende.

Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer

– Formand Preben Jensen (afgående – genvalgt)

– Keld Jensen (afgående – genvalgt)


– Christina Jeppesen (afgående – ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen forslår valg af Morten Erfurt (Morten blev valgt).

 4. Valg af revisor

– Revisionsfirmaet Ib-Rohde blev valgt.
 5. Indkomne forslag

– Der er ingen indkomne forslag.
 6. Eventuelt

– Der er ingen indkomne forslag.

 Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.